Lomautus

Elämme poikkeuksellista aikaa. Koronapandemian vaikutukset talouteen ovat olleet merkittäviä, minkä vuoksi monet yritykset ovat joutuneet turvautumaan lomautuksiin. Lomautuksia tapahtuu kuitenkin myös muulloinkin kuin poikkeusaikana.

Mitä tarkoittaa lomautus?

Lomautus on työnantajan suorittama toimenpide, jolla keskeytetään työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti työsuhteen muutoin pysyessä voimassa. Lomauttamisessa noudatettavista toimintatavoista on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa yksipuolisesti lomauttaa työntekijän vain kahdesta syystä, joita ovat

  1. Työn tilapäinen vähentyminen, jolloin lomautus voi kestää enintään 90 päivää.
  2. Taloudelliset ja/tai tuotannolliset perusteet, jolloin lomautus edellyttää työn vähenemistä olennaisesti tai pysyvästi. Tässä tilanteessa lomautus voi olla voimassa toistaiseksi.

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän ensinnäkin silloin, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Lisäksi työntekijä voidaan lomauttaa, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Tällaisen tilapäisen työn vähentymisen tai työnteon tarjoamisedellytysten vähentymisen perusteella voidaan lomauttaa enintään 90 päiväksi.

Työsopimuslain perusteluissa ei ole otettu kantaa siihen, tarkoittaako työn tilapäisen vähentymisen 90 päivän raja kalenteripäiviä, työpäiviä vai lomautuspäiviä. Olennaista on se, että jos kyse on määräaikaisesta lomautuksesta, tulee työnantajan ilmoittaa sen kesto täsmällisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lomautusilmoituksesta käy ilmi päivämäärä, jolloin lomautus päättyy.

Kyse voi olla työn tilapäisestä vähentymisestä, vaikka lomautus on kestänyt 90 päivää ja se kestää tämän jälkeen vielä lyhyehkön määräajan. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulisi kuitenkin näkemyksemme mukaan antaa uusi lomautusilmoitus.

Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisesti, jolloin työvelvoitetta ei ole lainkaan, tai osa-aikaisesti, jolloin työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhennetään.

Työttömyyskassaan kuuluminen turvaa talouttasi, kun lomautus iskee. Työttömyyskassamme jäsenenä saat aiempiin tuloihisi perustuvaa ansiopäivärahaa. Lue lisää työttömyyskassamme jäsenyydestä täältä.

Lomautetun to do -lista

  1. Ensimmäinen lomautuspäivä: ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa.
  2. Kaksi viikkoa lomautuksen alusta: täytä ansiopäivärahahakemus oman työttömyyskassasi verkkopalvelussa.
  3. Neljä viikkoa ensimmäisestä hakemuksesta: lähetä jatkohakemus kassan verkkopalvelussa.

Lomautusilmoituksen sisältö ja lomautusilmoitusaika

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Lomautusilmoitus tulee antaa viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautus voi siis alkaa aikaisintaan 5 päivän kuluttua lomautusilmoituksen alkamisesta.

Tämä lyhennetty lomautusilmoitusaika on voimassa 1.4.–31.12.2020. Normaalitilanteessa lomautusilmoitusaika on lain mukaan 14 päivää. Työnantajalla on normaali palkanmaksuvelvollisuus tältä lomautusilmoitusajalta.

Työehtosopimuksiin on nyt koronaepidemian ajaksi sovittu poikkeusmääräyksiä. Esimerkiksi Kaupan työehtosopimukseen, joka tulee sovellettavaksi yleissitovana työehtosopimuksena osalla MMA:n jäsenistä, on sovittu poikkeusmääräys, jonka mukaan kriisissä olevissa yrityksissä lomautusilmoitusaika on seitsemän päivää, ja työpaikkakohtaisesti sitä voidaan edelleen lyhentää kolmeen päivään.

Ennakkoselvitys ja YT-neuvottelut

Ennen lomauttamista työnantajan on esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamista­vasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Selvitys on esitettävä viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon. Selvityksen antamisen jälkeen työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

Tällaista ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, mikäli työnantaja on yhteistoimintalain perusteella velvollinen käymään YT-neuvottelut. YT-lakia sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää.

YT-neuvotteluissa henkilöstön kanssa pitää neuvotella suunniteltavien toimien perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Työnantaja ei saa siis päättää lomautuksista tai panna niitä toimeen ennen YT-neuvottelujen käymistä.

YT-neuvottelut alkavat työnantajan neuvotteluesityksellä. Kirjallinen neuvotteluesitys tulee antaa viimeistään viisi kalenteripäivää ennen neuvottelujen aloittamista.

YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa on lyhennetty 14 päivästä ja 6 viikosta 5 päivään ajalle 1.4.–31.12.2020.

Muita tärkeitä asioita lomautuksesta

Epäilyttävätkö lomautuksen perusteet?

Lomautukset tehdään pääasiassa asianmukaisesti, mutta poikkeuksiakin voi olla. Jäsenenämme voit varmistaa lomautuksesi laillisuuden juristeiltamme.