Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA / mma.fi

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry (MMA)

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste koskee Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n (MMA) jäsenrekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry (MMA)

Y-tunnus 0202232-6

Postiosoite: PL 11, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Asemamiehenkatu 2, 9. krs, 00520 Helsinki

Puhelin: 020 122 4402, jasenpalvelu@mma.fi

Jäsenrekisteristä vastaa jäsenpalvelu. Pääkäyttäjä on Sari Kanervo, sari.kanervo@mma.fi

Tietosuojavastaava on OTM Jyrki Järvinen, jyrki.jarvinen@mma.fi

Rekisterin nimi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n (MMA) jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n (MMA) on ammattijärjestö, joka pitää rekisteriä jäsenistään.

Rekisterin tarkoitus on jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitaminen:

edunvalvonta, palvelujen ja etujen tarjonta, jäsenviestintä, jäsenmaksujen laskutus, jäsenkyselyt ja -tutkimukset, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan jäsenyys.

Rekisteritietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus tai oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

 • Nimi, henkilötunnus, sukupuoli,
 • Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Jäsennumero
 • Koulutus-, tehtävänimike- ja työpaikkatiedot
 • Jäsenyyteen liittyen tieto liittymispäivästä, jäsenlajista ja mahdollisista muutoksista jäsenyydessä. Jos liittyvä jäsen siirtyy suoraan toisesta liitosta tai kassasta, tallennetaan tieto tästä.
 • Luottamustoimet MMA:n hallinnossa ja yhdistyksissä
 • Jäsenmaksun maksutiedot
 • Jäsenen itsensä antamat tiedot liittyen MMA:n tarjoamiin lakipalveluihin ja niiden käyttöön
 • Lisäksi kerätään jäsenen itse vapaaehtoisesti antamat tiedot koskien valmiutta luennointiin ja mediahaastatteluihin sekä kiinnostuksen kohteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsen itse

Posti (toimittaa osoitteenmuutokset)

Jäsenyhdistys (koskien jäsenten luottamustoimia)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

MMA:n jäsenyyden kannalta oleellisten jäsenetujen ja -palvelujen (työttömyysturva, edunvalvonta, oikeusturva) tuottamisesta vastaaville tahoille luovutetaan tarpeelliset tiedot. Näitä kiinteästi MMA:han kytkeytyviä tahoja ovat: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa, Myynnin ja markkinoinnin oikeusturva MOT Oy sekä MMA Palvelut Oy (Levirakka). Lisäksi MMA luovuttaa jäsenetujen ja -palvelujen tuottamisesta vastaaville ulkopuolisille tahoille tarpeelliset tiedot. Näitä ovat: Vakuutusyhtiö Turva.

MMA luovuttaa jäsenmaksutiedot verottajalle.

Jäsenkortin tekoa ja postitusta varten MMA toimittaa yhteystieto-, yhdistys- ja jäsennumerotiedot korttitoimittajalle. Oman lehden postitusta varten MMA toimittaa osoitetiedot painotalolle.

MMA:n edunvalvonta- yms. tehtävien toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

MMA voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös Euroopan ulkopuolella sijaitsevia palveluntarjoajia (esim. Mailchimp), jolloin henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin ja tutkimustarkoituksiin

MMA voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille suoramarkkinointiin ja tutkimustarkoituksiin, ellei jäsen ole sitä kieltänyt. Jo liittyessään jäsen voi kieltää suoramarkkinoinnin. Jäsenyyden aikana kieltopyynnön voi tehdä kirjallisesti, sähköpostilla tai puhelimitse MMA:n jäsenpalveluun.

Rekisteritietojen suojaus

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsentietojen verkkokäyttö on SSL-suojattu. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Osaa tiedoista säilytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnoimilla ja EU-alueella sijaitsevilla palvelimilla. Palvelinten tietoturvan suojaamiseksi ja ylläpidoksi on tehty tietosuoja-asetuksen edellyttämät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

Paperinen aineisto säilytetään jäsenpalvelun lukitussa kaapissa, lukitussa huoneessa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen MMA:n ulkopuoliselle toimijalle ilmoittamalla siitä kirjallisesti, sähköpostilla tai puhelimitse MMA:n jäsenpalveluun. Jäsen voi kieltää MMA:ta lähettämästä hänelle MMA:n jäsenille tarkoitettuja uutiskirjeitä. Kieltoviestin lähettämislinkki löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta.

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26§:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopio. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Asiaa koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti MMA:n jäsenpalveluun.

Jäsen näkee omat yhteys- ja jäsenmaksutietonsa verkkosivujen Jäsensivuilta Omat tiedot -osiosta, jonne pääseminen vaatii kirjautumisen jäsennumerolla ja syntymäajalla. Siellä jäsen pääsee myös muuttamaan omia yhteystietojaan.

Rekisterissä olevan tiedon korjaaminen

Jäsenellä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, sähköpostilla tai puhelimitse MMA:n jäsenpalveluun.

Rekisteröidyn valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Tietosuojaa koskevissa valituksissa valvontaviranomainen on Tietosuojavirasto (www.tietosuoja.fi).

Tämä seloste on päivitetty 18.5.2020.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja henkilörekisterilain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n (MMA) markkinointirekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry (MMA), Y-tunnus 0202232-6

Postiosoite: PL 11, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Asemamiehenkatu 2, 9. krs, 00520 Helsinki

Puhelin: 020 122 4402, jasenpalvelu@mma.fi

Markkinointirekisteristä vastaa markkinointipäällikkö Igor Parri, igor.parri@mma.fi

Tietosuojavastaava on OTM Jyrki Järvinen, jyrki.jarvinen@mma.fi

Rekisterin nimi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n (MMA) markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n (MMA) pitää markkinointirekisteriä markkinointisuostumuksen antaneista henkilöistä.

Markkinointirekisterin tarkoitus on suunnata rekisterissä oleville henkilöille kohdennettua viestintää ja markkinointia sekä jakaa myyntiin ja markkinointiin liittyvää tietoa.

Rekisteritietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittamista tiedoista; kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammattiala, ammattinimike, suostumus.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautuessa rekisteriin tilaamalla MMA:n uutiskirjeen, lataamalla ilmaisia materiaaleja MMA:n sivuilta tai osallistumalla MMA:n järjestämiin koulutuksiin. Myös tutkimusten ja raporttien tilaaminen voi edellyttää ilmoittautumista rekisteriin.

Rekisterinpitäjä voi pyytää osoitteenmuutostiedot Postilta tai vastaavalta toimijalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. MMA voi kuitenkin luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen tutkimustarkoituksiin, ellei henkilö ole tätä kieltänyt. Kieltopyynnön voi tehdä sähköpostilla tai puhelimitse markkinointirekisteristä vastaavalle. 

Rekisteritietojen suojaus

MMA suojaa markkinointirekisteriin pääsyn vaadittavin tietoteknisin järjestelyin. Markkinointirekisteriin on pääsy vain niillä MMA:n työntekijöillä, joiden työtehtäviin markkinointi ja viestintä kuuluvat.

Mahdollinen paperinen aineisto säilytetään MMA:n jäsenpalvelun lukitussa kaapissa, lukitussa huoneessa.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin markkinointisuostumus on voimassa tai kunnes tiedot osoittautuvat tarpeettomiksi.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen MMA:n ulkopuoliselle toimijalle ilmoittamalla siitä sähköpostilla tai puhelimitse MMA:n jäsenpalveluun. Rekisteröity voi kieltää MMA:ta lähettämästä hänelle markkinointiviestejä tai uutiskirjeitä. Kieltoviestin lähettämislinkki löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta.

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopio. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Asiaa koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti markkinointirekisteristä vastaavalle.

Rekisterissä olevan tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla tai puhelimitse markkinointirekisteristä vastaavalle.

Rekisteröidyn valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Tietosuojaa koskevissa valituksissa valvontaviranomainen on Tietosuojavirasto (www.tietosuoja.fi)

Tämä seloste on päivitetty 18.5.2020.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (cookies), jotta voimme viestiä paremmin, kohdentaa markkinointia sekä kehittää palvelujamme.

Mikä on eväste?

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.

Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä. Käytämme verkkosivustomme kävijätietoja mm. markkinointiin sosiaalisessa mediassa ja Googlessa.

Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai tiedostoja.

Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

Mitä palveluita käytämme?

Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytämme Google Analyticsia. Sen avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä. Voimme kerätä tietoa siitä, millä sivuilla olet vieraillut ja milloin, mitä selainta käytät ja mikä on tietokoneesi IP-osoite. Voit halutessasi estää seurannan asettamalla opt out -evästeen. Lisätietoa: www.aboutcookies.orgGoogle Analytics privacy overviewOpt out of Google Analytics tracking

Chat-palvelumme giosg käyttää evästeitä palvelun personointiin ja analytiikkaan. Lue lisää: https://www.giosg.com/terms-of-service

Chatbot-palvelumme Leadoo käyttää yksilöimättömiä toiminnallisia evästeitä. Palvelussa käyttäjä voi jättää MMA:lle yhteystietonsa, joita käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

Käytämme sivustollamme Hotjar-palvelua ymmärtääksemme paremmin sivuston käyttäjiä ja optimoidaksemme sivuston käyttökokemusta. Hotjar käyttää evästeitä ja kerää muita yksittäisiä tietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen, laite- ja selaintietoja sekä käyttäjän maantieteellisen sijainnin. Hotjar on suojannut tiedot pseudonyymin taakse, eikä jatkokäytä tietoja. Lisätietoja: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

Hyödynnämme sivustolla Facebook-, LinkedIn- ja Twitter-pikseleitä sekä Google Retargeting -palvelua kohdentaaksemme markkinointia sosiaalisessa mediassa ja Googlen mainosverkostossa.

Tämä seloste on päivitetty 23.4.2020.