Työttömyysturvaan merkittäviä tiukennuksia

 /></p> <p>Työttömyysturva tiukkeni monella tavalla 1.1.2017 alkaen. Suurimpia muutoksia ovat enimmäismaksuajan lyheneminen ja pitkän työhistorian perusteella myönnetyn korotetun ansio-osan lakkauttaminen. </p> <p>Työvoimapoliittisista muutoksista merkittävämpiä ovat uusi liikkuvuusavustus sekä työttömien määräaikaishaastattelut. </p> <p>MMA-työttömyyskassa kokosi merkittävimmät lakimuutokset samaan artikkeliin. Lisätietoa muutoksista ja niiden vaikutuksista löydät myös osoitteesta <a href=www.mmakassa.fi. 

1. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenee

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on vuoden 2017 alusta pääsääntöisesti 400 päivää edellyttäen, että työhistoriaa on yli kolme vuotta. Jos henkilöllä on työhistoriaa enintään kolme vuotta, enimmäisaika on 300 päivää.

Enimmäisaika säilyy 500 päivänä vain niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lakimuutos enimmäismaksuajan lyhentämisestä koskee henkilöitä, joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on 1.1.2017 tai sen jälkeen. Työsuhteen päättymispäivällä ei siis ole tässä merkitystä. 

2. Omavastuuaika pitenee

Omavastuuaika on 7 päivää entisen 5 päivän sijasta. Lakimuutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuun ensimmäinen päivä on 1.1.2017 tai sen jälkeen. Työsuhteen päättymispäivällä ei tässäkään ole merkitystä. 

Omavastuuaika otetaan ennen ansiopäivärahan maksamisen alkamista silloin, kun hakijan työssäoloehto on täyttynyt.

3. Ansiopäivärahan korotettu ansio-osa loppuu

Hakijalle on aiemmin myönnetty ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla ensimmäiset 90 maksupäivää, mikäli hänellä on vähintään 20 vuotta työhistoriaa, 5 vuotta palkansaajakassan jäsenyyttä ja hänet on irtisanottu. 

Mikäli työsuhde päättyy 1.1.2017 tai sen jälkeen, korotetun ansio-osan oikeutta pitkän työhistorian perusteella ei enää ole. 

Oikeus voidaan edellytysten täyttyessä myöntää vielä hakijalle, jonka työsuhde on päättynyt viimeistään 31.12.2016. Korotetun ansio-osan maksaminen päättyy kuitenkin kaikilla viimeistään 30.6.2017 riippumatta siitä, onko korotetun ansio-osan maksupäivät ehditty maksaa loppuun asti vai ei. 

4. Työn vastaanottovelvollisuus tiukentuu

Vuoden alusta lähtien

 • työttömän on kolmen kuukauden ammattitaitosuojan päätyttyä otettava vastaan myös sellaista kokoaikatyötä, josta maksettava palkka on työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kustannusten jälkeen pienempi kuin hänelle maksettava työttömyysetuus
 • varmasta työpaikasta kieltäytymisestä asetettava korvaukseton määräaika (karenssi) pidentyy
 • omaa autoa (jos sellainen on) on käytettävä työmatkoihin työssäkäyntialueen ulkopuolelle
 • työttömän velvollisuutta osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin tiukennetaan. 

Työstä kieltäytymiseen perustuvat korvauksettomat määräajat eli ns. karenssit alkavat vasta 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä.

5. Rekrytointikokeilu

Väliaikaisen lakimuutoksen (voimassa 2017–2018) myötä työtön ja työnantaja voivat selvittää, sopiiko kyseinen työ työttömälle henkilölle. Rekrytointikokeilu on vapaaehtoinen ja sen voi puolin ja toisin lopettaa ilman seuraamuksia. 

Kokeilun ajalta maksetaan normaalia työttömyysetuutta. Kokeilun ajalta ei siis ole oikeutta korotettuun ansio-osaan tai kulukorvaukseen. 

Jos vapaaehtoinen ja enintään kuukauden kestävä rekrytointikokeilu johtaa työsuhteeseen, kokeiluaika vähennetään koeajasta. 

6. Uusi etuus: Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassat voivat vuonna 2017 maksaa liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että 

 • hakijalla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista
 • työmatka on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
 • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (ma-su)
 • liikkuvuusavustusta on haettu ennen työn alkamista. 

Liikkuvuusavustusta haetaan omalla lomakkeellaan, ja avustuksen suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa eli se on peruspäivärahan suuruinen. Maksamisen kesto riippuu työn kestosta.

Mikäli työ kestää 

 • vähintään 2 kuukautta, avustuksen kesto on 1 kuukausi
 • vähintään 3 kuukautta, avustuksen kesto on 1,5 kuukautta
 • vähintään 4 kuukautta, avustuksen kesto on 2 kuukautta.

7. Työttömän määräaikaishaastattelut

TE-toimiston on järjestettävä työttömälle haastattelu viimeistään kolmen yhdenjaksoisen kuukauden työttömyyden jälkeen. Haastatteluja järjestetään tarvittaessa aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden välein.

Haastattelun yhteydessä käydään mm. läpi työllistymissuunnitelma, joka laaditaan kaikille työttömille. 

8. Ansiopäivärahan korotettu ansio-osa pienenee

Hakijan osallistuessa TE-toimiston hyväksymään työllistymistä edistävään palveluun (esimerkiksi työkokeilu tai työvoimakoulutus), hakijalla voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan osallistumispäiviltä.

Korotusosien määrä kuitenkin alenee vuoden 2017 alusta kaikilla saajilla (myös pitkän työhistorian perusteella korotettua ansio-osaa ajalla 1.1.–30.6.2017 saavat). 

Korotetun ansio-osan leikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä (eli minkä suuruisten tulojen perusteella ansiopäiväraha on määritetty). 

Jos ansiopäivärahan bruttomäärä kuukaudessa korotetulla ansio-osalla on vuonna 2016 ollut esimerkiksi 1 679 euroa, on se 1.1.2017 alkaen 1 625 euroa. 

Jos ansiopäivärahan bruttomäärä kuukaudessa korotetulla ansio-osalla on vuonna 2016 ollut 2 679 euroa, on se 1.1.2017 alkaen 2 429 euroa. 

9. Kulukorvausta ei makseta omaehtoisten opintojen ajalta

Kulukorvausta ei enää makseta omaehtoisten opintojen ajalta, mikäli opinnot on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen. 

10. Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta soviteltua ansiopäivärahaa

Enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa soviteltua ansiopäivärahaa. Aiemmin päätoiminen yrittäjyys on estänyt päivärahan maksamisen kokonaan. 

11. Palkkatukityön vaikutus työssäoloehdon kertymiseen

Vuoden 2017 alusta alkaen vain 75 % palkkatukityön kestosta kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa (ennen 100 %). 

Työssäoloehto kertyisi kuitenkin jatkossakin täytenä niillä henkilöillä, joilla palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.