Resurssipula ja ajankäyttö haastavat myyjiä

strategiakysely mikä haastaa myyjää

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen työn suurimmat haasteet ovat resurssipula, priorisointi sekä huono johtaminen. Tämä käy ilmi MMA:n strategiakyselystä, joka toteutettiin syyskuun lopussa.

Työn suurimpina haasteina koettiin henkilöresurssien vähyys sekä esimiestaitojen puute omassa organisaatiossa. Myyntityöntekijöille kasautuu yhä enemmän myös muita toimistotöitä, joten aikaa tulokselliseen myyntityöhön jää yhä vähemmän.

Työn mielenkiintoisimmaksi ilmiöksi valikoitui asiakasarvon tuottaminen ja lisäarvon myyminen. Sitä seurasi digitaalisuuden hyödyntäminen myyntityössä sekä kasvokkain tapahtuvan myyntityön tulevaisuus.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään MMA:ssa syksyn aikana käynnissä olevassa strategiatyössä. Kiitos kaikille vastanneille!

 

Viisi suosituinta vastausta kysymykseen: Millaisia haasteita kohtaat työssäsi tai työhösi liittyen muussa elämässäsi?

  1. Mennään pienillä resursseilla ja kuitenkin odotetaan kuuta taivaalta ja sama meno jatkuu vuodesta toiseen.
  2. Esimiehillä ei ole kyvykkyyttä oman ajankäyttöön ja suppean johtamisymmärryksen johdosta paneutua alaisten motivoivaan kehittämiseen.
  3. Henkilöstöresurssit melko pienet, myyntityöhön ei jää riittävästi aikaa rutiinien jälkeen. Alalla kova hintakilpailu.
  4. Ajanhallinnallisia haasteita: tärkeiden töiden priorisoiminen vähemmän tärkeiden, mutta kiireellisten töiden edelle.
  5. Aikahaasteet; turhaa ja ilmaista työtä joutuu tekemään liikaa. Miten jäät oikeasti asiakkaasi mieleen, tarjontaa ja markkinointia loputtomasti.

 

Viisi suosituinta vastausta kysymykseen: Mitkä myynnin ja markkinoinnin aiheet ja ilmiöt kiinnostavat sinua juuri nyt?

  1. Asiakasarvon muodostuminen – miten oikeasti myydä lisäarvoa eikä tuotetta.
  2. Digikanavat ja henkilöbrändäys. Asiantuntijamyynti. Palvelumuotoilu teknisessä kaupassa.
  3. Oma roolini digitaalisessa myynnissä ja markkinoinnissa.
  4. Kenttämyyntimiesten ja henkilökohtaisen kontaktoinnin ja myyntityön asema tulevaisuuden kaupanteossa.
  5. Digitaalisuus kokonaisuutena ja sen hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattajana unohtamatta face-to- face -myyntiä. Erilaisuus!