Taloustilanne kurittaa myyntialaa

Työn löytäminen on nyt haasteellista, mutta hyvät työelämätaidot ja oikea asenne edistävät työllistymistä.

Työllistyminen nousi – eikä aivan yllättäen – teemaksi MMA:n Myynti nyt -tilaisuudessa maanantaina Helsingissä. Työpaikkojen ja osaajien tarjonta ei tällä hetkellä kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla ja Suomen huono taloudellinen tilanne kurittaa myynti- ja markkinointialaakin. MMA pyrkii vastaamaan työllistymisen tuen paineisiin.

‒ Yli 50-vuotiaiden kasvava työttömyys, asennevammat ja taloustilanteen ja teknisen kehityksen aikaansaama myyntiosaajien tarpeen väheneminen heijastuu tällä hetkellä alallemme, toteaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen.

Yleisemminkin työn hakeminen koetaan tällä hetkellä haastavaksi. Työnantajien vaatimukset koetaan kohtuuttomina, erottautuminen joukosta on vaikeaa ja jokaiseen työpaikkaan on paljon hakijoita. Hyvärinen kuitenkin uskoo, että aurinko alkaisi paistaa, kun talouden pilvet hieman hälvenisivät.

‒ On myös rekrytointitarvetta, joka purkautuu, kun talous paranee. Oma ikuisuuskysymyksensä näyttää kuitenkin olevan myös se, että silloin ei osata ja uskalleta satsata myyntiin ja markkinointiin, kun sillä olisi saavutettavissa tulosta ja markkinaosuutta; eli huononakin aikana.

Hyvä työilmapiiri ja sekä työntekijöihin että asiakkaisiin yltävä arvostus lisää työpaikan vetovoimaa työnhakijan silmissä. Tutkimuksessa työmotivaation kannalta tärkeimmiksi asioiksi nousivat työilmapiirin lisäksi työsuhteen pysyvyys, joustavuus, oikeudenmukainen palkitseminen sekä monipuoliset tehtävät.

Osaaminen ja asenne tuo työn

Työnantajat arvostavat työntekijöissä oikeanlaista osaamista yhdistettynä hyvään asenteeseen. Työtekijät pitävät työpaikan tärkeimpänä ominaisuutena arvostavaa työilmapiiriä ja selkeitä tavoitteita. Tämä selviää tuoreesta Sanoma Rekrytointimedioiden tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan henkilöbrändin merkitys työnhaussa näyttäisi kasvavan, joten MMA:n työnhaun brändi-koulutukset eivät näytä menneen hukkaan. Työtekijöiltä odotetaan yhä enemmän luovuutta ja paineensietokykyä sekä oma-aloitteisuutta.

Itsensä johtamisen taito on entistä tärkeämpää. Hyviin työelämätaitoihin kuuluu se, että työntekijä näkee, mihin maailma on menossa.

MMA:n tilaisuuksissa aikaisemmin esiintyneiden tulevaisuudentuntijoiden mukaan työelämä pirstaloituu ja erilaiset urapolut lisääntyvät. Jarmo Hyvärinen näkee myös, että yrittäjyyden ja työsuhteen rajapinnat olisi höylättävä ja pyöristettävä tulevaisuuden liikkuvaan työntekotapaan sopivaksi.

Myös työntekijöiden odotukset voivat olla kohtuuttomia eikä työelämän realiteetteja aina ymmärretä. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi palkkapyynnöissä – entiseen palkkatasoon takertuminen ei välttämättä edistä työllistymistä.

Sanoman tutkimuksen mukaan työnantajat peräänkuuluttivat työnhakijoilta parempia työelämätaitoja. Työnantajat arvostavat työntekijässä oikeanlaista ammatillista osaamista yhdistyneenä riittävän laajaan työelämä- ja liiketoimintaosaamiseen sekä hyvään asenteeseen.

Työnhakutaidoissa on kuitenkin ainakin Sanoman tutkimuksen mukaan parantamisen varaa, sillä työnhakijoista noin kaksi kolmannesta ei oman näkemyksensä mukaan osaa tehdä hyvää ansioluetteloa tai hakemusta.

‒ Ainakin tästä Sanoma Rekrytointimedioiden tutkimuksesta voi päätellä, että MMA on ollut oikealla asialla panostaessaan CV-neuvontaan ja muuhunkin työnhakua ja työmarkkinakelpoisuutta ylläpitävään toimintaan, sanoo Hyvärinen.